| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Konflikthåndtering

Page history last edited by mindspot 14 years, 3 months ago

Konflikter i projektgruppen

Når I arbejder tæt sammen i en projektgruppe, kan der med tiden opstå konflikter. Konflikter kan opfattes på flere måder, først og fremmest som noget farligt og noget, der helst skal undgås. Men konflikter kan også opfattes på en anden og mindre destruktiv måde. Ordet krise er i det kinesiske skrifttegn sammensat af to tegn, tegnet for fare og tegnet for mulighed. Formår projektgruppen at udvikle de kriser, den havner i, kan det føre til nye muligheder i arbejdet og hjælpe til en stærkere forståelse af projektgruppen. I enhver konflikt kan der ses to elementer: Konflikten består af en uenighed om noget, hvor I er to eller flere parter, der har noget på spil – en sag. Uenigheden om sagen påvirker relationen mellem jer. Sag og relation er altså de to elementer, som I skal håndtere i en konflikt. Der

skal findes en holdbar løsning på uenigheden og en måde at fortsætte samarbejdet på, uden at spændingerne mellem jer lever videre.

 

Identifikation af en konflikt

En konflikt kan være svær at identificere. Typisk er det små ting, der udvikler sig og eskalerer, og derfor er det vigtigt at håndtere konflikten så tidligt som muligt.

En konflikt starter med en uoverensstemmelse, hvor I ikke vil det samme. I vil forsøge at nå til enighed, og hvis det lykkes, er problemet løst, men træder en af jer ud af den saglige problemløsning, vil den anden reagere negativt, og konflikten begynder. Der opstår en gensidig modvilje mellem jer, og det er ikke længere muligt at holde sig til problemløsning. Nu skal den dårlige stemning også bearbejdes. I denne situation kan du være med til at nedtrappe konflikten ved at gå

efter bolden og ikke efter manden. Hvis du som den ene af parterne lader dig rive med, bliver konflikten personificeret, og det er ikke længere uenigheden, der er problemet, det er den anden deltager i konflikten. Irritation, frygt og forvirring forhindrer den indbyrdes kontakt, der skal løse konflikten. I stedet bebrejder I nu hinanden og forsvarer jer selv, og dermed vokser problemet. Pludselig er det ikke første gang, at den anden skejer ud. Du kommer i tanke om alle de andre problemer, den anden part har skabt. Konflikten skal håndteres, inden I opgiver at tale sammen, for det er netop kontakten mellem jer, der kan rette op på den opståede fjendtlighed. Når samtalen først opgives, vil I begynde at tale dårligt om hinanden og forsøge at samle egne tilhængere i små partier, for I vil have behov for at tale om konflikten med nogen og få nogle andre til at bekræfte urimelighederne. Herfra bliver konflikten kun værre og mere fastlåst. Det er stort set umuligt for andre at prøve at løse konflikten, for hele gruppen vil hurtigt være suget ind i konflikten. Den oprindelige uoverensstemmelse er nærmest usynlig, og den konflikt, der handler om, at I vil vinde over hinanden, har taget over. Derfor vil det nu være nødvendigt at søge hjælp udefra for at få nedtrappet konflikten.

 

Når du møder en konflikt

Vi har alle et typisk reaktionsmønster, når vi møder konflikter. Ofte vil forskellige konflikter påvirke os forskelligt og fremprovokere forskellige reaktioner.

Der er tre forskellige reaktioner, og de har betydning for konfliktens fortsatte liv:

– At undvige er at forsøge at tale udenom, bagatellisere konflikten eller indordne sig efter modparten.

– At stå fast er at give tilbage med samme mønt, angribe modparten, forsvare sig selv, være sarkastisk, bruge fysisk eller psykisk vold.

– At åbne er at erkende konflikten, undersøge den, konfrontere modparten og tage og bevare kontakt.

Det er vigtigt, at du overvejer, hvilken effekt på konflikten din reaktion har. Du skal forsøge at undgå en optrapning, men heller ikke undertrykke dig selv. Derfor er det første og vigtigste skridt, at du erkender, at der er en konflikt, og at din modpart erkender den samme konflikt. Ligeledes skal du anerkende dine egne

og modpartens holdninger og følelser. Oven på erkendelsen og anerkendelsen skal bygges god kommunikation. Du skal være i stand til at formidle dine egne interesser i konflikten uden at underkende din modparts. Sidst men ikke mindst skal I samarbejde om at løse konflikten.  En konflikt kan ikke løses af kun den ene af jer, I skal begge være interesserede i at løse den.

 

Arbejdet med en konflikt

Når I arbejder med en konflikt, er målet at løse konflikten, men hvornår er en konflikt løst? En løsning er ikke, at I har fået dikteret en løsning eller at I har besluttet blot at lægge det bag jer. En løsning skal afklare striden, så I begge kan acceptere løsningen, så forholdet mellem jer er afspændt. For at finde sådan en løsning

må I kommunikere konstruktivt med hinanden og forsøge at formidle jeres følelser og behov i konflikten. I kan således opstille fire punkter for basal konfliktløsning:

– I fortæller begge om jeres syn på konflikten, jeres standpunkt og de kendsgerninger, der ligger til grund for jeres holdning. I lytter til hinandens syn på konflikten, standpunkt og kendsgerninger. Herefter bliver I enige om, hvad konflikten består i. Kun hvis I begge kan genkende konflikten, er der enighed. Det nytter ikke, hvis I ikke er enige i konflikten

– I fortæller begge om jeres følelser i konflikten og lytter til hinanden. Det er vigtigt men svært at formidle følelser, derfor bør I bruge rigtig god tid på at forklare, hvilke følelser I havde, hvorfor og hvordan de kom til udtryk

– I gør begge jeres nuværende behov tydelige og forklarer, hvilke der er vigtige i den løsning, I skal frem til og I lytter til hinanden

– I foreslår begge løsninger, vælger de bedste ud og forsøger at arbejde videre med dem. Når I er enige om en løsning, er det den løsning, I bruger

– Jo dybere konflikten stikker, jo sværere er den at løse. Derfor kan det være nødvendigt at tage punkterne flere gange, gå tilbage i modellen og tage et punkt igen, så I er sikre på, at alle følelser, behov og interesser i konflikten er kommet til udtryk. Det kan være meget tidskrævende og kræver først og fremmest, at I

begge er interesserede i at løse konflikten.

 

Mere information

Vil du læse videre om emnet, kan følgende anbefales: www.dkr.dk, Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, hvor du kan finde undervisningsmaterialer,

bestille gratis-materiale og købe bøger om emnet. F.eks. kan du rekvirere bogen »Konflikt og kontakt« af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, som beskriver konflikter og basal konfliktløsning grundigt. Til arbejde med børn kan bogen »Grib konflikten«, der er opstået som et samarbejde mellem det Kriminalpræventive

Råd og Center for Konfliktløsning, anbefales. www.konfliktloesning.dk. Center for Konfliktløsnings hjemmeside. Centeret har adskillige konfliktløsere og mæglere tilknyttet, og på deres hjemmeside kan du læse mere om centrets metoder og kurser samt finde information i deres videnscenter. F.eks. kan du downloade kompendiet »Kunsten at løse konflikter«.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.