| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Århus lokalt

Page history last edited by mindspot 15 years, 4 months ago

Kend din by

Når du kaster dig ud i at lave et projekt, er det en fordel at kende de muligheder, der er i din by. I dette kapitel kan du læse om tilskudsmuligheder, tilladelser og nyttige steder i Århus.

 

Tilskud

Der findes i Århus Kommune en række tilskudsordninger, du kan søge. Mange af ordningerne giver dog kun tilskud til foreninger, som er hjemmehørende i Århus Kommune. Kontakt Århus Kommune for yderligere information om, hvilke muligheder der er for at få del i de kommunale tilskud og få svar angående ansøgninger, tidsfrister samt oplysninger om hvilke krav, der skal opfyldes for at opnå tilskud. Her er en oversigt over nogle af mulighederne:

 

Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtten er et tilskud, der gives til alle foreninger, der laver fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 5 til 25 år. Støtten er gradueret for at give arbejdet med børn og unge en særlig prioritet. Således bliver der givet tre gange så meget i støtte per time til aktiviteter for børn og unge under 18 år som til unge over 18 år. For at få støtten skal aktiviteten tage udgangspunkt i Århus Kommune.

 

Lokaletilskud

Kommunen giver tilskud til lokaler, som foreninger bruger til aktiviteter for børn og unge under 25 år – hvad enten det er foreningens egne eller lejede lokaler, haller eller lejrpladser. Tilskuddet dækker 70% af udgifterne til foreningens egne eller lejede lokaler, men der er et maksimum for beløbets størrelse. Lokale-tilskuddet kan sættes ned, hvis udgifterne ikke står i et rimeligt forhold til det antal deltagere, som bruger lokalet. Beløbet afhænger af, hvor mange medlemmer der er over 25 år og hvor mange der er under 25 år.

 

Den Lokale Udviklingspulje

For at få støtte fra Den Lokale Udviklingspulje, skal dit projekt være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere. Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning. Det kan være en spændende idé, eller det kan være et projekt, der indebærer alternative samarbejdsformer eller

inddrager nye alders- og befolkningsgrupper. Århus Kommune har valgt tre områder, der specielt skal støttes, men det betyder ikke, at projekter, der falder uden for disse kategorier, ikke kan få støtte. De tre fokusområder er:

– Tilskud til nye foreninger for børn og unge, tilskud til ældreidræt og nye aftenskoler

– Støtte til de frivillige foreningers indsats over for udsatte børn og unge

– Tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde på fritidsområdet

Projekterne skal primært foregå i Århus Kommune og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi. Den Lokale Udviklingspulje støtter ikke aktiviteter, som allerede er igang. Derfor er det vigtigt at søge puljen, inden du påbegynder dit projekt. Tilskud kan søges af både enkeltpersoner og foreninger. Mere information:

Århus Kommune, Sport og Fritid

Vestergade 55, 2. sal, 8000 Århus C

Telefon 8940 4857, sport-fritid@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

 

Initiativpuljen for mindre kulturarrangementer

Århus Kommune har afsat et beløb på ca. 1 mio. kroner til støtte for mindre, offentlige kulturelle arrangementer i Århus. Der gives støtte til koncerter, teater-forestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger. Der gives støtte til udgifter direkte i forbindelse med selve arrangementet, f.eks. udgifter til lokaler, kostumer, leje af teknik m.v. Der ydes ikke tilskud til udgifter til f.eks. mad og drikke. Tilskuddets størrelse sættes ud fra en vurdering af ansøgningen – dog max. 10.000 kr. pr. arrangement.

 

Kulturpuljen

Århus Kommune har afsat ca. 3 mio. kroner årligt til en kulturpulje. Formålet med puljen er at støtte produktion af kunst af høj kvalitet eller at støtte initiativer, som bidrager til at udvikle kulturlivet i Århus. Pengene bruges først og fremmest til støtte af projekter. Der gives støtte til planlægning, forberedelse og gennem-førelse af konkrete initiativer eller støtte til idéudvikling og det videre arbejde med knap så konkrete initiativer. Puljen kan f.eks. helt eller delvist dække udgifter til løn, materialer og lokaler. Mere information:

Århus Kommune, Kulturforvaltningen

Vestergade 55, 4. sal, 8000 Århus C

Telefon 8940 2000, kultur@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

 

SSP-midlerne

SSP står for samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Hos SSP Århus kan du søge midler til projekter med et kriminalpræventivt formål. Der er en række kriterier, der skal være opfyldte, hvis der skal opnås bevilling:

– At der er beskrevet en kriminalpræventiv indsats

– At der er udarbejdet en handleplan for indsatsen i en tidsbegrænset periode

– At den forventede effekt af projektet er beskrevet

– At opgaven/projektet så vidt muligt efterfølgende kan forankres lokalt

– At der er aftalt samarbejde med andre faggrupper, institutioner eller foreninger

– At ansøgeren formidler erfaringerne fra indsatsen, f.eks. på en af SSPs kriminalitetstemadage

Din ansøgning skal indeholde og beskrive alle ovennævnte punkter. SSP-midlerne uddeles ofte til små lokale projekter og særligt i forbindelse med her-og-nu

problemstillinger med grupper af børn og unge. Men der er gennem årene også givet støtte til bydækkende aktiviteter som f.eks. Sidste Skoledag og Festugen.

Ansøgeren skal være over 18 år, men der må gerne søges penge til en aktivitet for unge under 18. Ansøgningsskema fås ved SSP Århus For ansøgninger på beløb op til 10.000 kr. er der kort behandlingstid. For ansøgninger på beløb over 10.000 kr. er behandlingstiden ca. seks uger.

Mere information:

SSP Århus

Værkmestergade 15, vær. 2505, 8100 Århus C

Telefon 8940 4750. Der henvises til Århus Kommunes

hjemmeside www.aarhuskommune.dk

 

Tilladelser

Det er vigtigt at have tilladelserne i orden, når du afholder et arrangement. I mange tilfælde vil der være brug for mange flere tilladelser, end du måske lige har tænkt over. Begynd med at søge tilladelserne i god tid før et arrangement skal afvikles, da det kan tage tid at skaffe dem.

 

Tilladelser fra politiet

Hvis du planlægger et arrangement, hvortil der er offentlig adgang, skal du altid skriftligt underrette politiet, således at politiet har mulighed for at stille særlige betingelser. I visse tilfælde kræver det en særlig tilladelse fra politiet at afholde sit arrangement. Det gælder f.eks., hvis du vil servere alkohol eller visse madvarer. Det kræver ikke tilladelse fra politiet at servere brød, kager, is, pølser, burgere, smørrebrød og lignende enkel bespisning. Det kræver heller ikke tilladelse fra politiet at servere drikkevarer uden alkohol eller med en alkoholprocent på mindre end 2,8, f.eks. lys øl og cider. Dog skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementet afholdes, hvis serveringen foregår udendørs. Den ansvarlige arrangør skal være over 18 år.

 

Lejlighedstilladelse

Hvis du planlægger et arrangement, hvor der udskænkes stærke drikke (drikkevarer med en alkoholprocent over 2,8), skal du som udgangspunkt bruge en såkaldt lejlighedstilladelse. En lejlighedstilladelse er en slags alkoholbevilling, som kan søges til enkeltstående arrangementer.

Lejlighedstilladelse er påkrævet i forbindelse med følgende arrangementer:

– Ved alle udendørs arrangementer, såvel private som offentlige

– Ved alle indendørs arrangementer, hvor der befinder sig flere end 150 personer

– Ved indendørs arrangementer med under 150 personer, hvor der serveres stærkere drikke end øl og bordvin

Den person, som er ansvarlig for serveringen, skal være over 25 år. Husk desuden, at serveringspersonale, der udskænker alkohol, skal være over 18 år, og at det er forbudt at servere alkohol til unge under 18 samt til folk, der virker meget berusede. Såfremt der til arrangementet er mere end 150 personer, kan politiet kræve, at en restauratør med en aktiv alkoholbevilling ansøger om lejlighedstilladelsen (dette af ordensmæssige hensyn). Du skal også bruge en lejligheds-tilladelse, hvis du ønsker at servere andet end de førnævnte madvarer. Dette gælder ligemeget, om serveringen er indendørs eller udendørs og for færre eller flere end 150 personer. Det er bl.a. for at sikre, at hygiejnen er i orden, og at ingen risikerer at blive syge. Du finder ansøgningsskemaet til lejlighedsbevilling på Østjyllands Politis hjemmeside. Alle ansøgninger afleveres til det lokale politi.

 

Dørmænd

Husk at undersøge hos politiet, om det er påkrævet med godkendte dørmænd eller en kontrollørforening til dit arrangement. Politiet kan forlange dette i visse tilfælde. Mere information:

Politigården i Århus

Ridderstræde 1, 8000 Århus C

Telefon 8731 1448, ojyl@politi.dk

www.politi.dk/oestjylland

 

Tilladelser fra Fødevarestyrelsen

Ved arrangementer med salg eller servering af fødevarer kræver det i visse tilfælde registrering eller autorisation hos Fødevarestyrelsen. Læs mere på www.foedevarestyrelsen.dk eller kontakt Fødevareregion Nord.

Mere Information

Fødevareregion Nord

Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup

Telefon 7227 5000, region.nord@fvst.dk

www.foedevarestyrelsen.dk

 

Tilladelser fra kommunen

Hvis du planlægger at gøre brug af offentlige arealer til et arrangement, skal du kontakte afdelingen »Trafik og Veje« under kommunen for at få tilladelse. Trafik og Veje kan udover at give tilladelse være behjælpelig med information om, hvilke andre instanser der skal kontaktes (f.eks. politi, brandmyndighed, hjemmeværn, El- og Vandforsyning). Desuden informerer Trafik og Veje ledningsejere om arrangementer, så udgravninger så vidt muligt ikke falder sammen med arrangementet.

Læs mere på: www.eventmanual.dk

 

Demonstrationer

Hvis du har planer om at arrangere en demonstration, skal denne meldes til Østjyllands Politi senest 24 timer før afholdelse. Du skal desuden søge om tilladelse til brug af den ønskede plads hos kommunen i afdelingen Trafik og Veje. Fakkeltog i forbindelse med demonstrationer: se »Brandtilladelser«

 

Gadeteater

Du kan få tilladelse til at afholde gadeteater, hvis det bliver holdt et sted, hvor færdselsforholdene tillader det. For at få tilladelse skal du sende en ansøgning til Trafik og Veje. I ansøgningen skal du skrive:

– En kort beskrivelse af forestillingen: Hvor lang tid, hvor mange medvirkende, rekvisitter, lyd og pladsforhold

– Ønske om placering og evt. alternativ placering

– Dato og klokkeslæt

 

Informationsboder

Ønsker du at reklamere for et arrangement, en forening eller lign. på gaden, kræver det en tilladelse. Du kan få tilladelse til opstilling af informationsboder, hvis færdselsforholdene giver mulighed for det. Du skal sende en ansøgning til Trafik og Veje og oplyse følgende:

– Navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige

– Formålet med opstillingen

– Tidpunktet for opstillingen. Vær opmærksom på, at der i Århus midtby gives tilladelse til max. 14 dage om året for hver forening

– Bodens størrelse

– Ønske om placering og eventuel alternativplacering

 

Sang- og musikarrangementer

Hvis du planlægger at afholde et arrangement med livemusik i det offentligte rum, kræver det tilladelse af kommunen. Ansøgningen sendes til Trafik og Veje og skal indeholde følgende oplysninger:

– Kort beskrivelse af koncerten: Hvor lang tid, hvor mange sangere/musikere, lyd- og pladsforhold

– Ønske om placering og eventuel alternativ placering

– Tidspunkt og klokkeslæt

 

Motionsløb

Ligesom gadeteater, informationsboder mm. kræver også motions- og cykelløb tilladelse fra kommunen. Tilladelse gives kun, hvis færdselsforholdene giver mulighed for det. Når du ansøger, skal du oplyse følgende:

– Ansvarlige

– Foreningens eller organisationens navn, adresse og telefonnummer

– Dato og klokkeslæt

– Beskrivelse af arrangementet med oplysning om start- og målområde, løbsruten, antal deltagere, vejlukninger, forslag til omkørsler og afspærringer

– Om der skal opstilles salgsboder i forbindelse med arrangementet

Hvis deltagerantallet er under 100, sendes ansøgning til Trafik og Veje. Ved et deltagerantal over 100, skal der også sendes en ansøgning til Østjyllands Politi, Vejteknisk Afdeling.

Mere information:

Trafik og Veje

Grøndalsvej 1, 8260 Viby J

Telefon 8940 4400, tov@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

 

Rekreative arealer

Alle rekreative områder i Århus Kommune såsom parker, skove, strande m.m. hører under afdelingen Natur og Miljø. Hvis du planlægger et arrangement med over 30 deltagere på disse steder, kræver det, at ejerens tilladelse indhentes. Det samme gælder, hvis du sætter poster eller andre afmærkninger op.

Ansøgningen skal være Natur og Miljø i hænde senest 14 dage før, at arrangementet afholdes. Mere information:

Natur og Miljø

Valdemarsgade18, 8100 Århus C

Telefon 8940 2755, naturogmiljo@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

 

Andre tilladelser:

Brandtilladelser

Ved afholdelse af midlertidige arrangementer som udstillinger, messer, revy, teater, koncerter, loppemarkeder m.m. skal du huske at indhente en tilladelse ved Århus Brandvæsen. Det gøres ved, at du indsender en skriftlig ansøgning med en beskrivelse af arrangementet senest tre dage før, at arrangementet afvikles. Inden du ansøger, er det en god idé, at du sikrer dig, at det sted, hvor arrangementet afholdes, er godkendt af brandmyndighederne som forsamlingslokale. Der er forskellige kriterier for godkendelse alt efter hvor mange personer, der forventes at deltage i arrangementet. Hvis lokalet ikke allerede er godkendt, kan du

ansøge brandmyndighederne om en lejlighedstilladelse. En lejlighedstilladelse er en tilladelse til at afholde et enkeltstående arrangement, og den kræver et besøg af brandmyndighederne på det sted, hvor arrangementet skal afholdes. Når ansøgningen behandles, lægger brandvæsnet bl.a. vægt på, om der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange og om det lovpligtige brandslukningsudstyr er til stede. Ved deltagelse af mere end 150 personer i et forsamlingstelt eller selskabshus på over 50 m2, skal arrangementet anmeldes til brandvæsnet senest 30 dage før, at forsamlingsteltet eller selskabshuset anvendes.

 

Fakkeltog

Hvis du planlægger at afholde et fakkeltog i forbindelse med et arrangement eller en demonstration, kræver det en særlig tilladelse. Du skal anmelde dit fakkel- tog og søge om tilladelse senest tre dage før afholdelse. Hvis der er over 75 deltagere i optoget, kræves der brandvagter og der gives ikke tilladelse til fakkeltog i byens strøggader inden for butikkernes åbningstider. På Århus Brandvæsens hjemmeside kan du downloade en række retningslinier og ordensregler

for brandsikkerhed. Her kan du bl.a. læse, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der kræves, når du afholder et fakkeltog. Mere information:

Tilsyn og Myndighed,

Hovedbrandstationen, Århus Brandvæsen

Ny Munkegade 15, 8000 Århus C, Postboks 1029

Telefon 8676 7676, aabr@aarhus.dk

www.aarhusbrandvaesen.dk

 

Brug af musik

Hvis der til et offentligt arrangement spilles musik (live eller afspillet), skal du være opmærksom på, om musikken er beskyttet af lovgivningen om ophavsret. Det er den i langt de fleste tilfælde. I givet fald kræver det tilladelse fra rettighedshaverne, dvs. kunstnerne, at spille musikken. Dette fås ved henvendelse til Kompositionsrettigheder i Danmark (KODA). Pligten til at betale rettighedshaverne gælder også, hvis der spilles musik som baggrundsmusik til et arrangement. Prisen for baggrundsmusik afhænger af lokalets størrelse, mens prisen for musik til koncert, fest mv. afhænger af arrangementets art og omfang. Det er indehaveren af polititilladelsen (den ansvarlige for arrangementet), som er ansvarlig for betaling til KODA. Du skal ansøge KODA om tilladelse til at bruge beskyttet musik senest otte dage før, at arrangementet afholdes. På KODAs hjemmeside kan du finde de nødvendige ansøgningsskemaer, og du kan finde

priserne for brug af den beskyttede musik.

Mere information:

KODA

Landemærket 23-25, Postboks 2154

1016 København K

Telefon 3330 6300, info@koda.dk

www.koda.dk

 

Nyttige steder

I Århus findes en række faciliteter, som er gode at kende til, når du går i gang med at lave dit projekt. Du kan f.eks. have brug for at vide, hvor du kan leje

scenen til dit teaterstykke, hvor du kan holde din koncert og hvordan du får trykt dine flyers. Lokaler på biblioteker På byens biblioteker findes forskellige lokaler,

som kan lånes, når lokalerne ikke bruges til biblioteksformål. Hovedbiblioteket råder f.eks. over en stor sal og et møderum, som kan bruges til mange forskellige slags møder og arrangementer. Som forening godkendt af Århus Kommune kan du låne lokalerne gratis (se afsnittet Foreningsdannelse). Lokalerne kan f.eks. lånes til generalforsamlinger, lukkede medlemsmøder eller møder med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré. Lokalerne kan også lånes til kommercielle arrangementer, hvor der opkræves entré, men så er det mod betaling. Det er ikke muligt at låne lokalerne til private selskaber eller  erhvervsvirksomhed. Priserne oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek. Kontaktoplysninger kan findes på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside

www.aakb.dk

 

Lokaler på skoler

Foreninger har mulighed for at låne lokaler på byens skoler (se afsnittet Foreningsdannelse). For at låne disse lokaler skal du kontakte afdelingen Sport og Fritid ved Århus Kommune. Mere information:

Århus Kommune, Sport og Fritid

Vestergade 55, 2. sal, 8000 Århus C

Telefon 8940 4857, sport-fritid@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

 

Huset

Huset er et kreativt værksted med adgang for alle i midten af Århus. I Huset finder du en række værksteder, hvor du mod en mindre betaling kan skabe dine egne ting med god hjælp fra de ansatte. Værkstederne omfatter bl.a. tekstil, træ, metal, glas, keramik, foto, grafisk PC og kopi/print. Hvis du i forbindelse med et projekt skal have lavet tryksager, f.eks. flyers til uddeling, kan du i Huset både få hjælp til at lave det grafiske layout og til at få materialet trykt. Du hjælper

selv med i trykke-processen, men under kyndig vejledning. Prisen på tryksagerne bliver derfor noget lavere, end hvis du bestiller dem hos et almindeligt trykkeri, da du kun betaler for materialerne. Huset er altså stedet, hvor du finder faciliteter, materialer og hjælp til at lave et banner til din demonstration, plakater til din koncert, kostumer til dit teater eller lignende.

Mere information:

HUSET

Vesterbro Torv 1-3, 1. sal, 8000 Århus C

Telefon 8676 2000, huset@huset-aarhus.dk

www.huset-aarhus.dk

 

Teknikbanken

Teknikbanken administreres af Kulturhus Århus og ligger i Officersbygningen. I Teknikbanken har du mulighed for at leje alle mulige slags udstyr til dit arrangement. Banken råder bl.a. over borde, stole og bænke, lyd- og lysudstyr, kontor og mandskabsvogn, træscener, scenemoduler og publikumsopbygninger op til 1600 personer. Udstyret udlejes mod betaling. Alle kan leje teknikbankens udstyr, også privatpersoner, men prisen afhænger af, hvem lejeren er. F.eks. kan

institutioner og foreninger leje udstyret til en billigere pris end private virksomheder. Hvis du er bosiddende uden for Århus Kommune, er prisen den samme som for en privat virksomhed. Ud over udlejningsprisen skal du betale transportomkostninger i form af arbejdstimer og kørsel, hvis udstyret skal leveres og monteres.

F.eks. skal scenemoduler sættes op af professionelle folk, mens du er velkommen til selv at afhente stole og borde. Priser oplyses ved kontakt til Kulturhus Århus.

 

Ridehuset

Ridehuset er en bygning på 900 m2 i centrum af Århus. Den bliver brugt til koncerter, udstillinger, messer, markeder, festivaler og mange andre arrangementer. Bygningens centrale placering lige ved Rådhuspladsen og kun 5 minutters gang fra banegården, gør den til et meget populært sted at afholde arrangementer.

Den gamle bygning består af ét stort rum med plads til 1130 stående gæster. Da Ridehuset ikke har noget inventar, kan det i princippet bruges til hvad som helst, men det kræver, at du selv indretter rummet med scenemateriel, skillevægge osv. Ridehuset kan lejes til kulturelle arrangementer med offentlig adgang. Prisen afhænger af arrangementets art, først og fremmest af om det er et kulturelt eller et kommercielt arrangement. For at leje Ridehuset skal du indsende en

ansøgning til Kulturhus Århus og du kan senest reservere bygningen et halvt år før arrangementet. Priserne kan findes på Kulturhus Århus’ hjemmeside.

 

Officerspladsen

Officerspladsen er et grusbelagt område mellem Musikhuset og Ridehuset. Denne udendørsplads er på 200 m2 og kan bruges til teltarrangementer eller arrangementer i det fri. Pladsen kan lejes gennem Kulturhus Århus, og priserne kan findes på deres hjemmeside.

 

Studioscener

Hos Kulturhus Århus findes en række scener, som du kan booke, hvis du mangler et lokale til at øve eller opføre en forestilling. Det drejer sig om fire scener på Brobjergskolen og en større sal i Officersbygningen. Scenerne er primært beregnet til teater- og danseprojekter i Århus Kommune. De kan også bruges til at vise mindre forestillinger, men de er ikke beregnet til aftenskoleundervisning eller fester. I nogle af lokalerne kan du booke ghettoblaster og klaver. Ønsker du at bruge et lokale til et projekt af længere varighed, kan du reservere det for et halvt år ad gangen. Det kræver, at du sender en skriftlig ansøgning til Kulturhus Århus. I ansøgningen skal stå, hvad studioscenen skal bruges til, prøveplan, premieredato, låneperiode, eventuelle specielle krav til studioscenen samt evt. budget for forestillingen. Der er ansøgningsfrist for disse »lange« reservationer den 1. okt. for perioden 1. januar til 30. juni og den 1. april for perioden 1. juli til 31. december. De resterende ledige tider kan reserveres af andre på dags- eller timebasis. Bookingen kan ske tidligst to måneder i forvejen og indtil samme dag. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til den ansvarlige ved Kulturhus Århus. Prisen for at leje studioscenerne opkræves pr. time. Prisen for enkeltpersoner og vækstlagsgrupper mv. er lavere end for grupper og institutioner med drifttilskud over 500.000 kr. årligt. Den lave takst er 25-30 kr. pr. time for leje af scene eller sal. Hvis der meldes afbud til en dagsreservation mindre end to dage før udlånsdatoen, skal der betales fuld leje. Ved de lange reservationer skal der meldes afbud senest en måned før prøveperiodens begyndelse, hvis du vil undgå at betale leje. Der er åbent i lokalerne hver dag fra kl 8.00-22.00 og lørdage fra kl. 8.00-16.00. Hvis du har brug for lokalerne uden for dette tidsrum, kan det også lade sig gøre. Så låner du en nøgle og betaler et depositum på 300 kr. Ved større arrangementer kan der blive brug for en pedelvagt, som betales af lejeren.

Mere information:

Kulturhus Århus, Officersbygningen

Vester Alle 3, 8000 Århus C

Telefon 8940 2390, info@kulturhusaarhus.dk

www.kulturhusaarhus.dk

 

Frontløberne

Hvis du har et projekt på tegnebrættet, men mangler et forum at realisere det i, kan Frontløberne være et godt sted at starte. Frontløberne er et ungdomsprojektkulturhus, hvor unge mellem 15 og 25 år kan få kontorfaciliteter, vejledning og sparring til deres kulturprojekter. Du kan komme, når du har tid og lyst, og du kan bruge faciliteterne til at holde møder, skrive ansøgninger, kontakte samarbejdspartnere og udveksle viden, erfaring og idéer med andre

brugere af huset. Mange unge med forskellig baggrund har deres daglige gang i det kreative miljø hos Frontløberne. Nogle er tilknyttet gennem Århus

Produktionsskole, nogle er i aktivering og nogle er frivillige på forskellige projekter, men der er også unge, som kommer med deres helt egne projekter.

Det er gratis at bruge stedet, men det kræves, at du markedsfører Frontløberne på dine flyers, plakater osv. Desuden forventes det, at du indgår aktivt i hverdagen på stedet og tager del i det kreative fællesskab. Frontløberne råder over en projektpulje, hvor du kan søge penge til dit projekt, hvis du arbejder med projektet hos Frontløberne.

 

S.H.I.T. – Springbrættet for Hjemløse Idéer

En gang om ugen afholdes S.H.I.T.-møder hos Frontløberne. Her mødes en masse unge projektmagere og deler viden, netværk og idéer. Alle er velkomne - både dem, som allerede er i gang med et projekt og dem, som gerne vil deltage i et. Der er god mulighed for at blive inspireret af andre, få hjælp til lige netop det, du mangler og samtidig finde ud af, hvad andre har i gang i byen. Der er fællesspisning til møderne, og det er gratis at dukke op.

Mere information:

Frontløberne

Mejlgade 35 b, Postbox 5035, 8000 Århus C

Telefon 8613 5466, fl@frontloeberne.dk

www.frontloberne.dk

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.